LISTA ELEVILOR ADMIȘI LA PROFILUL EDUCATOR-PUERICULTOR CLASA A IX-A AN ȘCOLAR 2023-2024

IMPORTANT!

Confirmarea și înscrierea elevilor pentru clasa a IX-a la specializarea Educator-Puericultor, se va face în baza anexei la fișa de înscriere și a “Fișei de admitere” cu media de admitere eliberată, din ADLIC, de către școala de proveniență în următoarele  zile:

MARȚI                      04.07.2023 între orele 8 -16

MIERCURI               05.07.2023 între orele 8 -14 

AFIȘAREA  REZULTATELOR  SE  VA  FACE  MIERCURI  DUPĂ  ORA 15

JOI 06.07.2023 între orele 8 – 16 se vor ridica fișele de înscriere de către candidații care nu au fost admiși.

 

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă FRANCEZĂ/GERMANĂ 18.05.2023

Rezultate finale limbă modernă FRANCEZĂ

Rezultate finale limbă modernă GERMANĂ

Repartizare Proba orală

tabel germană

tabel franceza

Repartizare Proba scrisă

tabel franceza scris s10

tabel franceza scris s9

tabel germană scris

 

Probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializarea educator-puericultor

Rezultate finale

Interviu
MIERCURI 17.05.2023 începând cu ora 14:30

INTERVIU REPARTIZARE 2023

Probele de aptitudini artistice JOI 18.05.2023

Planificare desen

Planificare muzică

Probele de aptitudini sportive Vineri 19.05.2023

Planificare sport 

ADMITERE 2023 pentru anul școlar 2023-2024

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal pentru anul şcolar 2023 – 2024 se va desfășura potrivit prevederilor ordinului nr. 5.243/31.08.2022 și a anexelor aferente.

Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale este disponibilă ► aici.

Anunț Probe Limbi Moderne

Anunț Probe Educatori -Puericultori

PLAN DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A – AN ȘCOLAR 2023- 2024

NUMĂR DE CLASE a IX-a =8

FILIERA: TEORETICĂ, PROFIL: UMANIST = 7 CLASE
SPECIALIZĂRI:

ȘTIINȚE SOCIALE = 1 clasă -26 locuri

ȘTIINȚE SOCIALE – INTENSIV ENGLEZĂ  = 1 clasă -26 locuri

FILOLOGIE = 1 clasă -26 locuri

FILOLOGIE/ BILINGV ROMÂNĂ ENGLEZĂ = 2 clase -52 locuri

FILOLOGIE/ BILINGV ROMÂNĂ SPANIOLĂ ( 1/2 – 13 locuri)  + BILINGV ROMÂNĂ ITALIANĂ ( 1/2 – 13 locuri) = 1 clasă- -26 locuri

FILOLOGIE/ BILINGV ROMÂNĂ GERMANĂ( 1/2  – 13 locuri)  + BILINGV ROMÂNĂ FRANCEZĂ ( 1/2 – 13 locuri )  = 1 clasă -26 locuri

 

FILIERA: VOCAŢIONALĂ, PROFIL: PEDAGOGIC
SPECIALIZAREA: EDUCATOR – PUERICULTOR = 1 CLASĂ -24 locuri

Pentru specializarea BILINGV ROMÂNĂ  SPANIOLĂ și BILINGV ROMÂNĂ ITALIANĂ nu se susțin teste de limbă străină (nu se face echivalarea). Admiterea se face computerizat. Limba spaniolă și italiană se vor studia de la nivel începător.

 Calendar Probele de aptitudini

15 – 16 mai 2023 Înscrierea pentru probele de aptitudini
17 – 19 mai 2023 Desfășurarea probelor de aptitudini

 

 

22 mai 2023

 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

 Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)

   26 mai 2023

 Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini

 

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
15 – 16 mai 2023

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

NOTĂ:

Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 22 mai 2023.

 

 17 – 19 mai 2023

 

 

Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă
22 mai 2023

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

 Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)

 26 mai 2023

 

Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la  probele  de  verificare a cunoștințelor de limbă modernă

Anexa nr. 4 la ordinul ME nr. 5.243/31.08.2022

 METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI STRUCTURA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV

 Art. 1. (1) Unitățile de învățământ preuniversitar în care funcționează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor organiza, pentru admiterea în clasa a IX- a la aceste clase, o probă de verificare a cunoștințelor la limba modernă (nivel lingvistic A2).

 • Proba se organizează în centre stabilite de comisia de admitere județeană/ a municipiului Bucuresti, în perioada prevăzută de metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de
 • Proba prevăzută la alin. (1) nu se organizează pentru clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători.

Art. 2. (1) Subiectele pentru proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă se alcătuiesc, în conformitate cu programele școlare în vigoare, pentru nivelul A2 din Cadrul european comun de referință pentru limbi.

 • Subiectele pentru proba de verificare a competențelor de limbă modernă sunt unice la nivelul județului/ municipiului Acestea se elaborează de către comisia județeană/ a municipiului Bucuresti de elaborare a subiectelor, formată din profesori de specialitate (care nu au rude/ afini până la gradul II inclusiv în concurs) și sunt aprobate de inspectorul școlar pentru limbi moderne sau de către un profesor metodist, desemnat de inspectorul școlar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se elaborează subiectele).
 • Comisia menționată la (2) este numită prin decizie a inspectorului școlar general, la propunerea inspectorului școlar pentru limbi moderne sau a unui profesor metodist, desemnat de către inspectorul școlar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se elaborează subiectele).
 • Comisiile de examinare și evaluare pentru proba de verificare a competențelor de limbă modernă funcționează în centre de examen, la care sunt arondate liceele cu clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne. Comisiile de examinare și evaluare se numesc prin decizie a inspectorului școlar general, la propunerea inspectorului școlar pentru limbi moderne sau a unui profesor metodist, desemnat de către inspectorul școlar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se elaborează subiectele).
 • În fiecare centru de examen în care se organizează proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă, se numește, prin decizie a inspectorului școlar general, și o comisie de contestații, formată din cadre didactice de specialitate, altele decât cele care sunt numite în comisiile de examinare și evaluare. Comisiile de contestații se numesc la propunerea inspectorului școlar pentru limbi moderne sau a unui profesor metodist, desemnat de către inspectorul școlar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se organizează proba).

Art. 3. Examenul de verificare a cunostințelor de limbă modernă constă din două probe:

 1. Proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj de maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu;
 2. Proba orală, pentru care se acordă un punctaj de maximum 30 de

Art.4. (1) Subiectele pentru proba scrisă vor cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea competențelor de înțelegere de texte și a funcțiilor comunicative/actelor de limbaj corespunzătoare nivelului A2, cum ar fi întrebări cu răspunsuri multiple, întrebări cu răspuns scurt, întrebări de tip adevărat/fals cu justificare, exerciții de realizare a unor corespondențe, text lacunar.

 • Timpul afectat probei scrise este de 60
 • Pentru proba scrisă se pot depune contestații, la centrul la care s-a desfășurat proba, în perioada prevăzută de metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de

Art. 5. (1) Proba orală va cuprinde itemi pentru verificarea competențelor de discurs oral și de participare la conversație de nivel A2.

(2)  La proba orală nu se admit contestații.

Art. 6. (1) Profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare din cele două probe. Media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare probă, reprezintă punctajul final al candidatului la proba respectivă. Punctajele finale obținute la cele două probe (scrisă și orală) se adună, iar rezultatul se împarte la 10, obținându-se astfel nota finală a candidatului.

 • Elevul care a obținut minimum nota 6 (șase) la proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă este considerat
 • Rezultatul final al probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă se afișează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul unității de învățământ în care s-a desfășurat

Art. 7. La liceele unde se organizează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, în cazul în care numărul elevilor care optează pentru aceste clase sau grupe este mai mare decât numărul de locuri prevăzut, se organizează o probă de departajare.

Art. 8. (1) Pentru organizarea și desfășurarea probei prevăzute la art. 7 se constituie o comisie la nivelul unități de învățământ formată din profesori de specialitate (care nu au rude/ afini până la gradul II inclusiv în concurs).

 • Comisia prevăzută la (1) elaborează subiectele, care respectă structura și punctajele prevăzute pentru desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.

Art. 9. Candidații care au susținut și au promovat proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor putea opta pentru recunoașterea notei obținute, în liceul la care au fost repartizați computerizat, pentru clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, fără a mai susține proba prevăzută la art. 7, dacă au fost admiși la profilul la care se organizează grupa sau clasa cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv.