An școlar 2023- 2024

ANUNT SI CERERE BURSA SOCIALA
ANUNȚ SI CERERE BURSE DE MERIT
CALENDAR DEPUNERE BURSE
ACORD DE VERIFICARE A UNEI DOVEZI DE VENIT
ANUNT SI CERERE BURSA DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ I ȘI II
ANUNT SI CERERE BURSA PENTRU MAMELE MINORE

 OME 6238 BURSE

 Euro 200

Calendar EURO 200 pentru anul 2024

Hotararea-1294-2004

Legea 269_2004_cu modif si compl ulterioare

 • Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pe care o depun la unitatea/instituția de învățământ la care este înscris elevul/studentul.
 • Cererea prevăzută la alin. (1) va fi completată de studentul care solicită acest ajutor ori, în cazul elevilor, de un părinte, tutore sau curator, după caz.
 • Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente:
 1. copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum și a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;
 2. copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
 3. adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;
 4. acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;
 1. declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;

 

 1. adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți elevii, cu excepția elevilor clasei I;
 2. adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți elevii, cu excepția elevilor clasei I;
 3. adeverință eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I.
 • Documentele  se vor depune în copie, cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original.

Anexa 2 –  CERERE EURO 200