ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI

COLEGIUL NAȚIONAL“MIHAI EMINESCU” BAIA MARE

Statut:

CAPITOLUL I :  DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1: Asociația de părinți “Colegiul Național Mihai Eminescu” Baia Mare se constituie în baza prevederilor Legii nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociații si fundații, ca persoană juridica de drept privat, neguvernamentală, non-profit si apolitică, în vederea promovării Asociației de părinți “Colegiul Național Mihai Eminescu”Baia Mare.

Articolul 2: Asociația își are sediul în Baia Mare, str. Culturii, nr. 7. județul Maramureș și își desfășoară activitatea la nivel local, național și internațional. Asociația poate înființa filiale și în alte localități, din tară si străinătate.

Articolul 3: Asociația se constituie pe o perioadă de timp nelimitată.

CAPITOLUL II :  SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Articolul 4: Scopul asociației constă în:

– Realizarea unui parteneriat educațional, cu Ministerul Educației si Cercetării, unitățile de învățământ si comunitățile locale, în scopul modernizării, eficientizării, creșterii eficacității si calității precum si îmbunătățirii continue a învățământului în concordanță cu standardele Uniunii Europene și a specificului societății românești, in interesul copiilor din învățământul preuniversitar.

– Susținerea si promovarea intereselor asociațiilor de părinți. Comitetelor Reprezentative ale părinților din învățământul preuniversitar, părinților si copiilor in relațiile cu Ministerul Educației si Cercetării, Inspectoratele școlare, Administrațiile centrale si locale, sindicatele din învățământ, alte organizații naționale si internaționale si societatea civila.

– Să ofere părinților posibilități crescânde pentru a participa activ la configurarea programelor si proiectelor educaționale, oportunităților de pregătire diversificata cuplate cu economiile regionale, locale, la standardele Uniunii Europene, implicarea comunităților locale si de afaceri in dezvoltarea școlara.

– Susținerea activităților organizate la nivelul instituțiilor de învățământ, stimularea elevilor și cadrelor didactice pentru performanțele obținute în domeniu.

Pentru realizarea acestui scop, asociația direct va urmări îndeplinirea următoarelor obiective:

– promovarea comunicării si cooperării între actorii implicați în proces de învățământ (profesori, elevi, părinți);

– schimbul de informații în domeniul educațional cu organizații similare din țară și străinătate;

– editarea și tipărirea de materiale și publicații în legătura cu scopurile și activitatea desfășurată de către asociație;

– organizarea de simpozioane și acțiuni cu teme diverse și participarea la acțiuni organizate de către asociații similare, atât din țară, cât și din străinătate;

– promovarea și dezvoltarea activității educaționale și de pregătire profesională prin organizarea de colocvii, dezbateri, conferințe si cursuri, inclusiv prin intermediul unor programe externe, în scopul atingerii unor nivele superioare, similare cu cele la nivel European;

– atragerea si utilizarea, în condițiile legii, de surse de finanțare și resurse sub forma de subvenții, contribuții, cotizații, sponsorizări, finanțări pe baza de proiecte cu surse de finanțare interne si externe, etc;

– sprijin pentru activitatea educațională și culturală organizată la nivelul Colegiului, nivel județean, regional național și internațional., etc.

CAPITOLUL III :   MEMBRII

Articolul 5: Membrii fondatori ai asociației sunt persoanele fizice și juridice care au semnat actul de constituire al asociației și care, cunoscând statutul acesteia, sunt de acord cu prevederile lui și participă cu fonduri sau alte contribuții la constituirea patrimoniului și la realizarea scopurilor asociației.

Articolul 6: Pot deveni membri nefondatori ai asociației, persoanele fizice și juridice care nu au semnat actul de constituire al asociației, dar își exprima acordul cu prevederile statutului asociației, pe care se obliga să-1 respecte întocmai și care participa la acțiunile organizate de către asociație în scopul realizării obiectivelor propuse.

Articolul 7: Pot fi membri de onoare ai asociației, persoane fizice recunoscute ca personalități ale vieții sociale, economice, culturale și științifice sau de alta natura, care prin activitatea lor sprijină activitatea asociației sau ideile în baza cărora acționează aceasta. Membrii de onoare nu au obligația de a contribui la patrimoniul asociației, nu au drept de vot și nu au dreptul de a fi aleși în organele de conducere, administrative și control ale asociației. Titlul de membru de onoare al asociației poate fi acordat și altor membri ai asociației, fondatori sau nefondatori, dacă au merite deosebite în înfăptuirea obiectivelor asociației, fară a le fi afectate astfel drepturile câștigate potrivit prevederilor prezentului statut.

Articolul 8: Membrii asociației au următoarele obligații:

– să respecte prevederile prezentului statut;

– să respecte hotărârile luate de către organele de conducere ale asociației;

– să desfășoare acțiuni în sprijinul creșterii prestigiului asociației;

– să nu desfășoare activități, care prin natura lor ar cauza daune și ar leza scopurile și îndeplinirea obiectivelor asociației.

Articolul 9: Membrii asociației au următoarele drepturi:

– să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, administrative sau dc control ale asociației, cu excepțiile prevăzute în prezentul statut;

– să participe la activitățile asociației;

– să inițieze, să propună si să participe la acțiuni în sprijinul realizării obiectivelor propuse în prezentul statut;

– să facă propuneri pentru completarea sau modificarea statutului asociației;

– să beneficieze de informațiile si activitățile asociației.

Articolul 10: Calitatea de membru al Asociației de părinți “Colegiul Național Mihai Eminescu” Baia Mare, se poate pierde în următoarele cazuri:

– prin excludere;

– la cerere;

– prin radiere, în urma decesului;

– ca efect al desființării asociației.

Excluderea poate interveni in următoarele cazuri:

– producerea de daune și/sau prejudicii asociației, morale sau materiale, prin activitatea desfășurata;

– angajarea în activități ce contravin scopurilor si obiectivelor asociației, specificate în prezentul statut;

– nerespectarea hotărârilor luate de către organele de conducere ale asociației;

– angajarea respectivei persoane în activități ce contravin legilor țării și ordinii de drept;

– condamnarea pentru fapte penale, stare incompatibilă cu aceea de membru al asociației.

CAPITOLUL IV  :   ORGANIZARE, CONDUCERE ȘI CONTROL

Articolul 11: Asociația de părinți “Colegiul Național Mihai Eminescu” Baia Mare, are următoarele organe de conducere, administrative și de control:

– Președintele;

– Colegiul Director format din câte un reprezentant din fiecare clasă constituită la nivelul colegiului în următoarea structura:

-un Președinte, care este si Președintele asociației

-doi vicepreședinți,

– Cenzorul

Articolul 12: Alegerea Președintelui, a Colegiului Director și a cenzorului se face pe o perioada de 2 ani de către membrii cu drept de vot ai asociației, daca au întrunit 2/3 din numărul voturilor exprimate.

Au drept de vot:

– membrii fondatori;

– membrii cu minim 3 luni activitate.

Vot valid se consideră votul direct liber exprimat, votul prin împuternicire, votul prin corespondenta in cazuri de indisponibilitate dovedita, cu acordul Adunării Generale, iar hotărârile se iau cu un cvorum de minim 50% plus unu voturi din totalul voturilor exprimate. Președintele, Colegiul Director sau Comisia de cenzori pot fi înlocuiți în timpul mandatului, respectând aceeași procedura ca la numire. Președintele poate fi înlocuit în timpul mandatului, în situații deosebite, cu unul dintre vicepreședinții în funcție, prin Hotărârea Colegiului Director, fără a se apela la procedura de la primul aliniat, până la expirarea mandatului. In această situație, președintele nou ales va avea funcția de Președinte interimar, iar mandatul acestuia va expira la alegerea statutară a unui nou președinte prin procedura de numire.

Articolul 13: Atribuțiile Președintelui asociației sunt următoarele:

– convoacă și conduce lucrările Colegiului Director;

– reprezintă asociația în relațiile cu autoritățile, instituțiile, presa, organizațiile guvernamentale sau neguvernamentale din țară sau străinătate;

– prezintă anual raportul de activitate al asociației;

– exercită întreaga sa autoritate și competență pentru înfăptuirea copurilor asociației și a prevederilor prezentului statut;

– angajează patrimoniul asociației, gestionează și administrează resursele acesteia, semnează contracte în numele acesteia și ia masurile curente necesare, în concordanta cu masurile Colegiului Director și cu prevederile prezentului statut;

– participa la ședințele Colegiului Director, pregătește și prezintă periodic rapoarte despre activitatea proprie și alte materiale, conform atribuțiilor sale;

– angajează, asigura instruirea, promovează, recompensează, sancționează, etc. personalul salariat al asociației, inclusiv în cadrul filialelor, respectând Regulamentul de funcționare intern al asociației;

– exercită întreaga sa autoritate și competenta pentru realizarea scopurilor si obiectivelor asociației si a hotărârilor Colegiului Director.

Articolul 14: Asociația este administrată de către Colegiul Director, compus din reprezentanții claselor constituite la nivelul Colegiului. Colegiul Director este ales pentru o perioada de 2 ani, membrii acestuia fiind reprezentanți claselor constituite la nivelul colegiului. Președintele este membru de drept al Colegiului Director, Președintele asociației fiind si Președintele Colegiului Director. Realegerea Colegiului Director pentru un nou mandat este permisa, maxim de 2 ori. Calitatea de membru al Colegiului Director se pierde în cazurile prevăzute în prezentul statut, articolul 10, sau articolul 12, alin. 4.

Articolul 15: Colegiul Director al asociației este statutar întrunit în prezenta a minim 50 % plus unu din membrii săi plini.

Hotărârile luate de Colegiul Director se iau prin vot și sunt valabile în cazul în care întrunesc jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate. In caz de egalitate, votul Președintelui se consideră determinant.

Convocarea Colegiul Director se face în scris, prin e-mail-uri sau telefonic cu cel puțin 2 zile înainte de data propusă.

Articolul 16: Colegiul Director se reunește o data pe trimestru în ședința ordinară sau în cazuri deosebite de cate ori este nevoie.

Articolul 17: Atribuțiile Colegiului Director al asociației sunt următoarele:

– stabilește principalele direcții de acțiune, strategii și masuri de realizare a scopurilor asociației;

– aproba înființarea de filiale și alte organisme, urmărind realizarea scopurilor asociației;

– aproba cererile de aderare a noilor membri;

– aproba programul de lucru al asociației;

– aproba programul de deplasări pentru delegații asociației care participă la diverse acțiuni în tară sau străinătate;

– aproba raportul anual privind activitatea desfășurată;

– aproba bugetul de venituri și cheltuieli, execuția bugetară, precum și bilanțul contabil;

– revocă din funcție Președintele;

– acordă aprobare pentru premii, burse, ajutoare;

– aprobă regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul deordine interioară;

– exercită orice alte atribuții necesare realizării scopurilor asociației. În acord cu prevederile prezentului statut;

Articolul 18: Colegiul Director poate stabili indemnizații, precum și contravaloarea unor cheltuieli ocazionate de exercițiul funcției respective, pentru Președintele asociației, pentru vicepreședinți, pentru membrii Colegiului Director și cenzori, cu acordul organului de control al asociației și în funcție de resursele financiare și reglementările în vigoare.

Colegiul Director poate stabili indemnizații, sau după caz, salarii pentru membrii unor organisme proprii sau pentru colaboratorii acestui Colegiu.

Articolul 19: Președintele exercită cu caracter permanent administrarea curentă operativă a asociației.

Colegiul Director îi stabilește drepturile de salarizare si premiere cuvenite.

Articolul 20: Controlul asociației va fi exercitat de către Cenzor , ales de către Adunarea generala în ședința de constituire, care își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL V  :   PATRIMONIUL

Articolul 21: Patrimoniul inițial al asociației este format din contribuțiile membrilor fondatori și al comitetului de părinți, depunând o sumă de 600 lei.

Articolul 22: Patrimoniul inițial al asociației se completează, în condițiile legii, cu subvenții, donații, bunuri mobile și imobiliare, finanțări pe proiecte aplicate pe programe de finanțare internă sau din fonduri externe, diferite fonduri de sponsorizare și fonduri obținute din țară și străinătate, în lei sau în valută, de la persoane fizice sau juridice.

Articolul 23: Veniturile asociației constau sau provin din:

– ajutoare financiare sau în bunuri mobile sau imobiliare ale membrilor sau ale terților, persoane fizice sau juridice, din țară sau străinătate;

– contribuții la aderarea de noi membri;

– cotizații anuale ale membrilor (cuantumul minimal cotizației se va stabili în lei, în prima ședință a Adunării Generale), donații, subvenții, subscripții, alte contribuții;

finanțări pe proiecte aplicate pe programe de finanțare internă sau din fonduri externe;

– alte surse permise de lege.

Articolul 24: Asociația întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Articolul 25: Anul financiar se închide la 31 decembrie.

Articolul 26: Gestiunea asociației este ținută permanent de personal calificat și este supusă controlului periodic al organului de control al asociației, compus dintr-un număr de minim doi cenzori, desemnați pentru un mandat de trei ani, de către membrii cu drept de vot ai asociației, cu acordul a minim 2/3 din numărul de voturi exprimate, dintre persoane de specialitate autorizate în acest sens de lege.

Asociația poate deschide conturi, în lei sau valută, la bănci din țară sau străinătate, conform legii.

Operațiunile financiare ale asociației se vor face cu două semnături, ale Președintelui și a unui membru al Colegiului Director, desemnat de Adunarea Generală pentru acesta.

CAPITOLUL VI  :  DISPOZIȚII FINALE

Articolul 27: Asociația are siglă și însemne proprii

Articolul 28: Membrii asociației cu drept de vot pot modifica sau completa prezentu/ statut pentru reaiizarea scopurilor propuse, prin vot cu acorâu) a jumătate plus unu din numărul total al membrilor cu drept de vot.

Articolul 29: Modificarea sau completarea prezentului statut se realizează sub forma scrisa, cu îndeplinirea condițiilor legate de fond si forma, în conformitate eu prevederile legii.

Articolul 30: Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

Articolul 31: în cazul desființării asociației patrimoniul ei va fi preluat sau donat unei asociații care cuprinde în obiectul ei de activitate obiectivele Asociației ColegiuluiNațional “Mihai Eminescu” Baia Mare cu acordul exprimat prin votul majoritar al Adunării Generale.