Completare acord:

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Acord GDPR pentru elevi majori

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal  – Acord GDPR pentru elevi minori

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Acord GDPR General

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal  – Acord GDPR pentru personal/cadre didactice

Datele personale care vor fi folosite și pentru care se dă acordul sunt:

• Numele şi prenumele elevului;
• Numele şi prenumele părinţilor;
• Sexul;
• Data şi locul naşterii;
• Cetăţenia;
• Cod numeric personal;
• Imagine elev (carnet de elev, supraveghere video, postări pe site, pagina facebook);
• Date personale ale membrilor de familie;
• Semnătura;
• Datele din actele de stare civilă (copie certificate de naştere, copii C.I);
• Sentinţă civilă de adopţie şi de schimbare de nume;
• Număr de telefon;
• Adresă de e-mail;
• Adresă (domiciliul/reşedinţa);
• Date medicale (stocare date privind starea de sănătate şi vaccinuri)
• Declararea etniei şi confesiunii religioase
• Datele din certificatele de orientare şcolară şi profesională.

Scopul colectării şi prelucrării datelor personale:

 • Întocmirea documentelor școlare (contract educațional, acord practică, fișă înscriere elev, cataloage, carnete elev, registre de evidență)
• Întocmirea și eliberarea actelor de studii (diplome, certificate, foi matricole)
• Eliberarea unor documente solicitate de elev/părinți (adeverințe de elev, adeverințe de studii)
• Comunicarea în scris, telefonic, electronic între școală și părinți
• Întocmirea situațiilor școlare de final de semestru, de final de an și final de liceu
• Situații diverse solicitate de terți, în interesul elevilor (Primăria Baia Mare, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Ministerul Educației,etc)
• Promovarea imaginii școlii (publicații pe pagina web a liceului si pagina de Facebook a liceului legat de proiecte educaționale, concursuri și olimpiade școlare, activități extrașcolare)
• Siguranța persoanelor din perimetrul unității (prin sistem de supraveghere video a holurilor și a curții școlii)
• Asigurarea unor condiții adecvate stării de sănătate a elevilor, inclusiv pentru elevii cu CES.

Durata de păstrare a datelor personale:

 • Pe durata școlarizării elevului (datele legate de părinți, religia și etnia, situația materială, starea de sănătate)
• Conform legislației în vigoare privind păstrarea și arhivarea documentelor școlare (datele privind elevii)

 Cui sunt furnizate datele personale:

 • Inspectoratului Școlar Județean Maramureș (raportare situații centralizatoare și nominale, statistici centralizate la nivelul județului)
• Ministerului Educației Naționale (raportare situații centralizatoare și nominale, statistici centralizate la nivel național)
• Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului
• Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş
• Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Maramureș (alocații pentru elevi majori)
• Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (rapoarte elevi cerințe speciale)
• Alte unități de învățământ / instituții culturale (parteneriate educaționale)
• Consiliului local/Primăria din Municipiul Baia Mare și/sau din localitatea de domiciliu a elevului (în vederea acordării de burse, premii, alte drepturi bănești)


Drepturi în ceea ce privește datele personale furnizate:

• Dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare ca se prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale
• Dreptul de acces la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
• Dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal
• Dreptul de a se opune prelucrării;
• Dreptul de a depune o plângere în fata autorității de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări;
• Dreptul la rectificarea datelor inexacte;
• Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”;
• Dreptul la restricționarea prelucrării in cazurile următoare: când contestați exactitatea datelor (restricționarea prelucrării va dura o perioada ce ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor); când prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastră va opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru exercitarea unui drept în instanță;
• Dreptul de a primi datele cu caracter personal si de a le transmite unui alt operator sau „dreptul la portabilitatea datelor”;
• Dreptul de a va opune prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau prelucrării necesare în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, precum si creării se profiluri pe baza acestor dispoziții;
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazurilor în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, când este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sau când există consimțământul persoanei vizate;
• Dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment, pentru situația în care se prelucrează date în temeiul consimțământului expres (conform art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului UE 2016/679) precum și în situația în care se prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, când prelucrarea acestor date se realizează în baza consimțământului explicit;
• Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.