Formare iniţială – DEFINITIVAT :: 2021-2022

– Adresa ISJ nr. 6710/29.09.2021 – Precizări Definitivat 2022 2021-09-29-6710-adresa-precizari-definitivat-2022

                   ORDIN  Nr. 5239/2021 din 9 septembrie 2021

privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021 – 2022

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 887 din 15 septembrie 2021

     Având în vedere:

    – prevederile art. 241 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

    – prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.434/2020;

    – Referatul de aprobare nr. 1.144/DGMRURS din 30.08.2021, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,

     ministrul educaţiei emite prezentul ordin.

     ART. 1

    Se aprobă Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021 – 2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Comisia naţională de examen poate decide, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi în sesiunea 2022, afişarea rezultatelor iniţiale, înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la date anterioare celor menţionate în calendar.

    ART. 3

    Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară prin Direcţia formare continuă şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

    ART. 4

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

    ANEXĂ

                          CALENDARUL

de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021 – 2022

 ___________________________________________________________________

| 1.10 – 7.10.2021  | Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor |

|                   | de examen judeţene/Comisiei de examen a         |

|                   | municipiului Bucureşti                          |

|___________________|_________________________________________________|

| 16.09 – 14.10.2021| Înscrierea candidaţilor la unităţile de         |

|                   | învăţământ                                      |

|___________________|_________________________________________________|

| 15.10 – 29.10.2021| Transmiterea dosarelor de înscriere la          |

|                   | inspectoratul şcolar, verificarea şi avizarea   |

|                   | acestora, conform graficului elaborat şi        |

|                   | comunicat de fiecare inspectorat şcolar         |

|                   | Înştiinţarea candidaţilor cu privire la         |

|                   | admiterea sau respingerea dosarului de înscriere|

|___________________|_________________________________________________|

| până la 3.06.2022 | Efectuarea inspecţiilor de specialitate         |

|___________________|_________________________________________________|

| 6.06 – 17.06.2022 | Completarea dosarelor şi validarea datelor de   |

|                   | înscriere existente în aplicaţia informatică    |

|                   | specifică                                       |

|___________________|_________________________________________________|

| 20.07.2022        | Susţinerea probei scrise                        |

|___________________|_________________________________________________|

| 27.07.2022        | Afişarea rezultatelor                           |

|___________________|_________________________________________________|

| 27.07 – 28.07.2022| Înregistrarea contestaţiilor                    |

|___________________|_________________________________________________|

| 28.07 – 3.08.2022 | Soluţionarea contestaţiilor                     |

|___________________|_________________________________________________|

| 4.08.2022         | Afişarea rezultatelor finale                    |

|___________________|_________________________________________________|

| 4.08 – 9.08.2022  | Transmiterea la Ministerul Educaţiei a tabelelor|

|                   | nominale cu rezultatele candidaţilor promovaţi  |

|___________________|_________________________________________________|

| 9.08 – 16.08.2022 | Validarea rezultatelor examenului prin ordin al |

|                   | ministrului educaţiei                           |

|___________________|_________________________________________________|

 Actualizări ale Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ 2020

În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, Ministerul Educației și Cercetării a adoptat următoarele modificări și completări ale Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului de definitivat:

  • perioada concediului de maternitate, precum și perioada suspendării cursurilor ca urmare a declarării stării de urgență/alertă se consideră vechime la catedră pentru cadrele didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ;
  • în sesiunea 2020, structura examenului este următoarea:
  1. Etapa I – eliminatorie

a) susținerea a cel puțin unei inspecții de specialitate/recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, inspecție susținută în calitate de cadru didactic calificat;

b) evaluarea portofoliului profesional.

  1. Etapa a II-a (finală): o probă scrisă

În anul școlar 2019-2020, candidații care nu au susținut prima inspecție de specialitate în cadrul examenului pot solicita inspectoratului școlar recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, inspecție susținută în calitate de cadru didactic calificat. Solicitarea se transmite în scris inspectoratului școlar, până la data de 5 iunie 2020. Candidații vor preciza unitatea de învățământ în care a fost susținută inspecția, precum și nota obținută/calificativul obținut. Recunoașterea/echivalarea inspecției, la solicitarea candidaților, se realizează până la data de 12 iunie 2020.

Măsuri de prevenție/protecție în sălile de examen:

  • repartizarea în săli a candidaților care susțin examenul în sesiunea 2020 se face cu respectarea măsurilor de distanțare fizică;
  • într-o sală de examen, pot susține proba scrisă un număr de 10 candidați.

În sesiunea 2020 a examenului, nota obținută la examen se calculează după formula: ND=(2NI+NP+7NS)/10, unde:

* ND – nota de la definitivat

* NI – nota de la inspecție (respectiv cea mai mare dintre notele la cele două inspecții de specialitate obținute de candidatul care a susținut ambele inspecții)

* NP – nota pentru portofoliu

NS – nota la proba scrisă (toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă).

Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).

Ordin nr. 4.246/2020 pentru modificarea și completarea ordinului nr. 3.844/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului personalului didactic din înv. preuniversitar

Publicăm, atașat, ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 4.246/13.05.2020 privind modificarea și completarea ordinului ministrului Educației și Cercetării nr. 3.844/27.03.2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul pandemiei COVID-19.

Potrivit acestui document, pentru o perioadă cel puțin egală cu aceea a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular, pentru programele de formare continuă acreditate, având forma de organizare de tip față-în-față, aflate în implementare la data suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular și suspendate conform prevederilor legale în vigoare, activitățile de formare și de evaluare finală ale programelor de formare continuă acreditate față-în-față vor fi reorganizate și desfășurate în regim online, numai cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

(a) avizul Comisiei Specializate de Acreditare, acordat doar în format sincron audio-video (webinar) – utilizând facilitățile platformelor/aplicațiilor de formare e-learning, avizate pentru programele respective – și doar pentru grupele de cursanți din seriile curente, implicate în activitățile de formare la data suspendării acestora;

(b) acordul a cel puțin jumătate + 1 din numărul formabililor notificați pentru participare la activitățile desfășurate în format online de tip sincron audio-video (webinar);

(c) declarație pe proprie răspundere a fiecărui cursant/participant la aceste activități de formare online de tip sincron audio-video (webinar), care atestă faptul că acesta are acces la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii programului de formare în regim online, de tip sincron audio-video (webinar), datată și semnată;

(d) declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al furnizorului privind  capacitatea furnizorului de transformare a activităților față-în-față în activități online de tip sincron audio-video (webinar);

(e) contracte de închiriere sau de punere la dispoziție de mijloace electronice, încheiate de furnizorul de formare cu terți și procesul-verbal de predare a acestora către cursanți, după caz, în situația desfășurării unor activități de formare în regim online;

(f) denumirea platformei/aplicației e-learning și linkul către aceasta, cu prezentarea/descrierea succintă a specificațiilor tehnice și cu prezentarea ghidului de utilizare a platformei, adaptat desfășurării activităților din cadrul programului de formare în regim online, sincron, webinar, conform planului de învăţământ al programului de formare continuă acreditat;

(g) acordarea dreptului de acces la desfășurarea activităților de formare online de tip sincron audio-video (webinar) pentru reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării cu atribuții de serviciu în domeniu, în scopul monitorizării.