Activitatea/proiectul Incluziunea Socială a Copiilor prin Acces la Educație
1. Perioada în care s-a derulat Februarie 2015-mai 2016
2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului 230 copii în situații de risc cu vârstă cuprinsă între (3-15 ani)

130 de părinti (inclusiv părinti adoptivi sau de substituție-care au copii în plasament) și tutori sau alți membri ai familiilor copiilor care fac parte din grupul tintă principal împărțiți astfel: părinți 105 și asistenți maternali și familii de plasament 25.

120 de profesioniști/voluntari care lucrează cu/furnizează servicii pentru copii și tineri care fac parte din grupurile țintă principale (ex: profesori și educatori, îngrijitori, lucrători sociali, asistenți sociali, psihologi etc.)

3. Coordonator Promotorul proiectului este Serviciul Public Asistență Sociala Baia Mare

Coordonator pentru activitatea de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare: Marius Crăciun

Echipa de profesori de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare: Anca Gavra, Ileana Vasilescu, Maria Ciumău, Laura Teșileanu, Gisella Sarkozi, Lavinia Nan

4. Obiective Promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații de risc prin imbunătățirea frecvenței școlare, înființarea unor servicii inovatoare integrate și o mai bună pregătire a profesioniștilor implicați în aceste activități.

 Ob. specific1. Facilitarea accesului la servicii sociale integrate a copiilor și părinților acestora aflați în situație de risc social, prin crearea infrastructurii rețelei de servicii comunitare pentru copii aflați în situații de risc și familiile acestora la nivelul municipiului Baia Mare, reprezentate de Centrul de Educație „Sanse Egale” și Centrul de reabilitare socială pentru copii în situații de risc.

Ob. Specific 2. Creșterea calității vieții și bunăstării copiilor aflați în situație de risc și a familiilor acestora prin abordarea integrată a nevoilor acestora și furnizarea programelor de educație informală și nonformală, educație pentru sănătate , evaluare și monitorizare a stării de sănătate, programe remediale și de susținere a copiilor aflați în situație de risc și cu talente deosebite, precum și imbunătătirea capacitătii și abilităților parentale pentru integrarea socială a copiilor.

Ob.specific.3. Creșterea gradului de consitientizare a reprezentanților legali ai copiilor în situație de risc privind rolul și importantă educației și a capacitătii specialiștilor care sunt implicați în gestionarea și implementarea activitătilor destinate copiilor în situații de risc de a furniza servicii integrate și adaptate nevoilor grupului țintă și îmbunătățirea politicilor locale pentru copil și familie prin formarea profesională și dezvoltarea competențelor de lobby și advocacy.

 

5. Ariile curriculare implicate Limbă şi comunicare; Matematică şi ştiinţe; Arte; Consiliere şi orientare

 

6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia Prin înființarea a 3 Centre cu elemente specifice adapatate nevoilor grupului țintă și specificității zonei se creează infrastructura socială necesară furnizării unor servicii sociale integrate (servicii sociale, educaționale, de incluziune socială, de facilitare acces la servicii de sănătate și acces pe piață muncii și însușire a unor competențe noi (deprinderi de viață independența, abilitare manuală, protecția mediului, competențe parentale etc.) pentru un număr de minim 230 copii, 130 părinți/tutori/reprezentanți legali). Prin indicatorii stabiliți în cadrul proiectului contribuim la obictivele programului prin imbunătătirea situației copiilor aflați în situații de risc ( inclusiv copiii de etnie romă – 52 % din GT) prin implicarea activă în evoluția lor a părintilor/tutorilor, a furnizorilor de servicii sociale și educative, a comunitătii în general, precum și inițierea/pilotarea unor măsuri inovative în domeniul incluziunii sociale ( rețea socială de Centre Sociale integrate cu o abordare interinstituțională). La obiectivele specifice ale programului participă prin : a) Implementarea de măsuri integrate, efective și eficiente, adresate grupurilor de copii vulnerabili, care se confruntă cu riscuri specifice, în vederea promovării incluziunii sociale, (servicii sociale, educaționale, de sănătate, de facilitare a accesului la servicii pe piață muncii) și b) dezvoltarea de inițiative menite să reducă inegalitătile sociale și excluziunea socială și economică, prin măsuri inițiate, în colaborare, de către autorităti locale (Serviciul Public Asistentă Socială Baia Mare) unități de învățământ primar, gimanzial și liceal (Școală Gimnaziala Nicolae Bălcescu și Colegiul Național Mihai Eminescu) și actori din  mediul societătii civile. La rezultatele așteptate ale programului proiectul contribuie prin crearea infrastructurii sociale, reabilitarea și dotarea a 3 Centre ce ofere asistentă integrată pentru un număr de 230 copii, reprezentând 3,28 % din indicatorul de program, și 6 % în ceea ce privește copiii de etnie romă, 7.000 de copii și tineri aflați în situații, unui număr de 130 părinți / reprezentanți legali ai copiilor le vor fi furnizate servicii de suport specifice nevoilor identificate, reprezentând 1,62 % din indicatorii de program și 2,33 % pentru cei de etnie romă, iar un număr de 120 specialiști vor fi instruiți ceea ce reprezintă 40 % din indicatorul de program. Toate serviciile listate în cadrul cererii de finanțare contribuie la imbunătătirea frecvenței școlare, rândul copiilor aflați în situații de  risc . Prin planul de acțiune elaborat în cadrul proiectului se asigură participarea la dezvoltarea de politici și măsuri adecvate la nivel local pentru incluziunea socială prin cooperarea între părtile locale și societatea civilă.

 

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Proiectul își propune să intervină în trei pungi ale sărăciei de la nivelul municipiului Baia Mare (cartier Vasile Alecsandri/Hotvon, cartier Craica și cartier Ferneziu) caracterizate prin sărăcie extremă, abandon școlar ridicat și pericol crescut de separare a copiilor de părinții lor, prin realizarea unei rețele sociale de sprijin reprezentate de 3 Centre (Centrul de Reabilitare Socială pentru copii aflați în situație de risc, Centrul de Educație Șanse Egale și Centrul de Incluziune a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și a celor cu talente deosebite) ce vizează furnizarea unui pachet de servicii integrate reprezentat de acces la educație informală inclusiv de petrecere a timpului liber ce să conducă la reducerea riscului de abandon școlar/părăsire a școlii, instruire profesională și asistentă pe piață muncii prin furnizarea de servicii de informare, consiliere și facilitare acces la servicii pe piață muncii, educarea părinților prin consiliere socială, psihologică și derularea modulelor de dezvoltare a abilităților parentale și facilitare acces la servicii de sănătate. Toate acestea conduc la incluziunea socială a grupului țintă reprezentat de un număr de 230 copii, 130 părinți/ reprezentanți legali ai copiilor. Pentru profesionalizarea serviciilor vor fi formați un număr de 120 specialiști ce activează în domeniile serviciilor sociale, de sănătate și educaționale.

 

8. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) Prin proiect sunt vizați copiii provenind din familii sărace aflate în risc de separare, copii din familii dezorganizate, copii aflați pe stradă, copii ce părăsesc în mod voluntar familia, copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, copii aflați în risc de abandon școlar și copii cu talente deosebite din familii aflate în situație de risc și reprezentnantii legali ai acestora. Prin Centrul de Voluntariat vor fi organizate 3 campanii de informare și conștientizare a rolului și importanței educației, la nivelul comunităților aflate în situație de risc precum și promovarea serviciilor sociale în rândul acestora. O activitate în cadrul proiectului este educația pentru un mediu curat ce vizează implicatrea tuturor beneficiarilor prin formare, drumeții, excursii, utilizarea de materiale reclicabile în activitățile din cadrul atelierelor vocaționale și desfășurarea a minim 3 activități de curățenie și amenajare a spațiului în proximitatea Centrelor, În structură P2 se va organiza un Centru de voluntariat în cadrul căruia vor activă minim 16 voluntari ce se vor implica în susținerea activităților educative. Aceștia vor fi avea formate deprinderi de a lucra cu grupurile vulnerabile. În cadrul proiectului va fi elaborat Planul de acțiune la nivelul municipiului Baia Mare printr-o abordare participativa ce va contura politică socială la nivelul APL pentru perioadă 2016-2020. În cadrul Conferinței finale vor fi invitați participanți din cadrul Corpului Specialiștilor în Servicii Sociale din structură Asociației Municipiilor din România din Care PP face parte, reprezenanti ai APL din Zona Metropolitană Baia Mare. P3 este afliat Federației Naționale a Organizațiilor în Protecția Copilului, iar P1 și P2 vor disemina la nivelul ISJ.

 

9. Caracterul inovator Prin crearea rețelei de Centre se creează premisele abordării integrate și de creștere a competențelor profesionale și personale de abordare a problematicii copiilor aflați în situație de risc. Resursele umane implicate în implementarea proiectului nu au o abordare statică ci se promovează mobilitatea acestora însușindu-și noi cunoștințe și deprinderi. Toate serviciile furnizate în cadrul proiectului se vor regăsi în componența de formare a specialiștilor iar toate rezultatele se vor regăsi în planul de acțiune al municipiului Baia Mare în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului. Între cei trei trei parteneri ai proiectului ce dezvoltă servicii sociale se vor realiză interconexiuni prin promovarea mobilității personalului, în vederea însușirii de deprinderi și abilități practice privind activitatea cu categoriile aflate în situație de risc social. Evaluarea socială a nevoilor sociale a copiilor va fi realizată de o echipă multidisciplinară formată din experți de la nivelul fiecărui partener. Furnizarea de servicii se va realiză în parteneriat, astfel cadre didactice de la Colegiul Național “Mihai Eminescu” vor furniza servicii educative și de consiliere psihologică  în cadrul Centrului de Reabilitare Socială. Un cadru didactic tot de la CN “Mihai Eminescu” va furniza educația de mediu la nivelul tuturor serviciilor. P3 prin expertiză deținută va furniza serviciile de formare a specialiștilor și de elaborare a setului de instrumente.

 

Crearea unui set de instrumente nou pentru evaluarea integrată a riscului de excluziune socială și a nevoilor educative pentru copil și familie va avea loc în lunile 5-16. Acesta va urmări gradul de risc al separării copilului de familie și al abandonului școlar. Aplicând aceste instrumente beneficiarilor promotorului de proiect (instituție specializată în asistarea socială a persoanelor aflate în situații de risc) se va realiză recrutarea și selecția cazurilor sociale identificate cu riscul cel mai crescut. Caracterul inovativ derivă din evaluarea multidisciplinară și integrată copil și familie/ aparținători a nevoilor grupului țintă. Evaluarea gradului de risc va ține cont de dimensiunea psihologică (mediu, ereditate), educativă (cunoștințe, frecvență școlară), socială (situație familială, venituri) și medicală (stare de sănătate). Un asistent social, un asistent medical și un psiholog vor elabora setul de instrumente, vor pilotă evaluarea inițială și vor selectă grupul țintă. Confom indicatorilor stabiliți din grupul țintă al proiectului 45 % vor aparține populației de etnie romă.

10. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului Prin înființarea Centrului dorim să contribuim la sustenabilitatea și durabilitatea proiectului pe termen lung prin implicarea elevilor cu rezultate școlare bune în activități de voluntariat. În acest fel  se creează premise înțelegerii nevoilor sociale ale grupurilor țintă vizate în proiect și a dezvoltării de competențe și cunoștințe necesare implicării în rețeaua socială de sprijin. La nivelul CN “Mihai Eminescu” în prezent se creează prima generație de educatori puericultori. Voluntarii vor derula activitățile în cele două Centre dezvoltate în cadrul proiectului sub formă unor programe de mentorat școlar și tutorat. Voluntarii din cadrul Centrului vor gestiona elaborarea și implementarea a trei campanii de informare și conștientizare privind rolul și importanța educației în incluziunea socială. Campaniile vor viză pungile de sărăcie socială de la nivelul municipiului Baia Mare. Cei 16 voluntari selectați vor fi implicați în activitățile centrului după cum urmează: 10 la Centrul de Reabilitare și 6 la Centrul de Educație. În selecția tinerilor voluntari va fi implicată și Asociația Young Romă, o organizație cu care Promotorul de Proiect are o bună colaborare. Această organizație este una formată din tineri romi ce promovează activitățile educative. în acest context minim 4 voluntari selectați implicați în activitățile proiectului vor fi de etnie romă.

 

Promotorul de proiect, furnizor de servicii sociale acreditat la nivelul municipiului Baia Mare își asumă prin Hotărârea Consiliului Local de a menține destinația și funcționalitatea serviciului realizat. Conform poliții și strategiei sociale la nivelul municipiului, se dorește apropierea serviciilor în proximitatea beneficiarilor pentru un acces cât mai facil a beneficiarilor și a rapunde în mod integrat nevoilor acestora. Toate serviciile sociale pentru care s-a obținut finanțare sunt funcționale și au obținut acreditările că și furnizori de servicii sociale. În perspectivă, Centrul poate să își dezvolte noi activități pe componenta de formare profesională, acreditându-se în acest sens. Serviciul Public Asistență Socială este acreditat și că și furnizor de servicii pe piață muncii (informare și consiliere profesională) la AJOFM Maramureș. Pentru celelalte două Centre înființate, Consiliul Local Baia Mare prin aparatul executiv, va asigură funcționalitatea acestora. În perspectivă, Centrul de Educație Șanse Egale poate să devină locul de desfășurare a practicii de specialitate pentru elevii Colegiului Național “Mihai Eminescu”, care este singură instituție de învățământ liceal din Maramureș ce are autorizate clase pentru educator puericultor. Colegiul Național “Mihai Eminescu” pe lângă serviciile furnizate în cadrul unității de învățământ va fi promotorului conceptului de responsabilitate socială educațională, ce poate fi diseminat la nivelul tuturor unităților de învățământ și inclusiv în cadrul altor proiecte cu parteneri naționali și internaționali.